Sculia va s’ahurheascâ stămâna yinitoari

2020-09-08 11:22:00

Corina CristeaCu ună stămână ninti di ahurhita-a unlui nău an scularu, tu Românie ahurhescu câlliurli di ndridzeari ţi spuni cumu va s’ahurheascã diznou cursurli.

  • sculia-va-sahurheasca-stamana-yinitoari

    Sculiili ndregu una cali pritu cari nâpoi va s’ahurheascâ cursurli (Foto: pixabay.com)

Link-uri ti agiutor