Moeabeti mutrinda ndridzearea hairlatica ali legislaţie electorala

moeabeti mutrinda ndridzearea hairlatica ali legislaţie electorala Prezidentul ali Românie caftă apofasi urgente cari s-elimină disfuncţiile işiti tru migdani la votlu a românilor dit diaspora tră Parlamentul European.„Nitin’iserli ţi li vidzură cetăţen’il’i români la scrutinlu dit 26 di mai numata lipseasti să s-facă..

S-feaţi tru 2014, la alidzerli prezidenţiale, şi diznãu la ună scară multu ma mari la europarlamentarele dit 26 mai: tru xinătati, dzăţ di n’il’i di român’i şidzură săhăţ tra ş-exercită ndreptul constituţional la vot, iara mulţă dit ara da a aistor niţi barimu nu agiumsiră tra s-voteadză. „Nitin’iserli ţi li vidzură cetăţen’il’i români la scrutinlu dit 26 di mai numata lipseasti să s-facă dimi vărnăoară”, feaţi timbihi prezidentul Klaus Iohannis. Uidisitu cu spusa al năsu, Parlamentul, Guvernul, Ministerele de Interne si de Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă au borgea tra s-l’ia tuti meatrili ti eliminearea a lucărlor aflati că dusiră la nchidicarea a votlui. Aesti misuri – cundil’e şeflu a statlui – lipseasti s-hibă adrati cu ngătan tră tuti turliili di alidzeri şi di referendumuri. Ună parei di lucru adrată pi nivelu ali administraţie prezidenţială după incidentele nregistrate tru 26 di mai ascultă opiniile a cetăţenilor dit diaspora, a autorităţlor responsabile, organizaţiilor nonguvernamentale şi experţălor tru dumenea electorală şi, deadun cu tuţ aeşţă, identifică meatrili cari lipseasti s-hibă adoptati atea turlie ca tuţ cetăţenii s-voteadză tru condiţii tin’isiti.

 

 

Ia ţi spusi Klaus Iohannis: „Aesti misuri mutrescu debirocratizarea a proceslui di votare tru secţiile di votari dit xinătati, ndridzearea uidisită cu hălăţli anănghisiti a secţiilor de votare, alăxearea ali legislaţiei electorale tru ţi mutreaşti procedurli ţi vor făteari anda s-ncl’idu secţiili, cristearea a numirlui de secţii de votare dit xinătati, băgarea tru practico a votlui anticipat tră alidzearea a a prezidentului ali Românie, tindearea mutrindalui exercitarea a ndreptului di vot prit corespondenţă, cari easti tru practichie tră parlamentare, la alidzearea a prezidentului ali Românie şi la tutit alanti turlii di alidzeri”.

 

 

Aguditu ndreptu di critiţli ti viniră dit tuti direcţiile tră organizarea slabă a votlui dit xinătati la euroalidzeri, PSD, numirlu ună tru guvernul di coaliţie, spune că nu eara ananghi di căndăsearea a prezidentului şi că ndriptarea ti atea ţi nu fu hăirlăticu easti şi cilăstăsearea a social-democraţlor.

 

 

Ia ţi spusi purtătorlu di zbor a PSD, Mihai Fifor: „Autoritatea Electorală Permanentă ati hăbărisită că va s-prezintă tru guvernu sămâna ti yini un proiectu di ordonanţă di urgenţă mutrindalui votlu prit corespondenţă şi votl anticipat extinsu. Di câti vidzum, Autoritatea Electorală Permanentă ari naeti s-pripună tra să s-ducă la vot nica şi tră un chiro di şapte zile, un vot anticipat extinsu tră atel’i cari va s-voteadză prit corespondenţă. Sunt multi lucri lucri tru aestă oară tru analiză. Cadealihea easti că ideea easte maşi ună goală, dimec, atea că avem vrbearea tra s-ndridzem atea ţi nu fu ghini tru 26 mai.”

 

 

Coaliţia PSD-ALDE acaţă tru isapi, di altă parti, thimil’iusearea a unei comisii parlamentare di anchetă tră votlu di la alidzerli europarlamentare, tru contextul a născăntor informaţii işiti tru videala tru spaţiul public ţi spun  că votlu vahi fu furlăchisitu, prit listili suplimentare. Subeili suntu lugursiti ridicole di opoziţia di dreapta, cari spuni că votlu multiplu eara imposibil haristusită a nregistraril’ei electronică mutrinda identitatea a votanţălor.

 

 

Autor: Ştefan Stoica

Armânipsearea: Tascu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2019-06-20 13:30:00
Vizualizari: 203
TiparesteTipareste