Bravo Simona Halep !

bravo simona halep ! Cripa un drac, s-amintă ună legendă! Şi Doxa-L’i, cripă draclu, aţel ţi u ţănu largu aeşţă an’i, di multi ori maş la ună jgl’iioată, ta s-amintă un Mari Slam ti aţea tu cari noi, aţel’i ţi u vrem, şteam că poati su-l l’ia, ama canda ti nitihiseari...

Nu putui s-mutrescu mecilu, maş aua şi aclo, că inima bătea cu silă canda va s-cripa di emoţii. Ama, ca vărnăoară nu avui căndăsearea că vini oara ali Simona, că yislu va s-facă dealihea. Că tora easti oara! Şi Doxa-L’i, cripă draclu, aţel ţi u ţănu largu aeşţă an’i, di multi ori maş la ună jgl’iioată, ta s-amintă un Mari Slam ti aţea tu cari noi, aţel’i ţi u vrem, şteam că poati su-l l’ia, ama canda ti nitihiseari, nu s-făţea dealihea aestu lucru. Şi durearea eara ma mari că ea, ţi eara prota tu lumi, nica nu avea amintată aestu trofeu. Ama căţe eara ahăt di simasii? Prota că aşi cum dzăsi un comentator sportiv, Simona avea căruna, ama nu avea “atributili” ţi să-l’i da valoarea alihea, ţi să-l’i da noima că easti prota dit dun’ieaua a tenislui mondial şi nu maş ună tihiseari di lider. Dapoia, că unăoară cu aestă anăchiseari vahi va s-arşuneadză niheamă aţel’i comentatori ama nu maş, ţi dzăţea canda cu nchismă că Simona nu ari axia, nu poati s-l’ia aestu titlu, că nu easti ună di nai ma bunili sportivi.

 

 

A născănţă u adra di aryia a căn’ilor anda chirea vără finală i vără meciu (di multi ori di furn’iii fiziţi, fu agudită la cicioru) i făţea şi dgheafureaua etnică că atumţea anda aminta eara “marea româncă” şi atumţea anda chirea, eara “ machidoancă” di la hoara ţi nu poati s-hibă isa cu stealili mondiali a sportului albu. Eara născănti ori ti puvrii, cum putea născanţă să-şi strămb` gura. Maş ea, Simona li apruchea tuti cu chischineaţă, aplo, ca ună alghina ţi ştii c` ma s-alumţă spăstrit ti cafi ună topă, tu ună dzuuă va s-yină şi an`chisearea aştiptată. Şi cu arăvdari, cu doară, cu pidimo niacumtinat, Simona ş-umplu ază yislu cu ocl’iii. Haraua ţi nă u adusi ama a nauă, a tutlor, easti ti niaspuneari….A armân’ilor lă adusi pirifan’iea, a taifăl’iei, dhoara multu aştiptată ti ndruparea ţi u ari dipriună di partea a lor, a român’ilor ună anami tu lumi iara a dun’ieaul’iei di iuţido, ună cali muşeata ti cum poţ s-agiundză Prota.

 

 

Cu lucru, cu chischineaţă, cu tapinamii şi cu pistusinea că Aţel di Analtu nu alasă nipăltiti tuti aesti…Că ma s-ai pistusini, yini oara multu aştiptată, amănă, ama yini căndu lipseaşti. Şi tora fu oara anda Simona, anda şi spusi hărli prit cari putu s-l’ia trofeulu di Grand Slam, ţi muşeat ăl băşe. Al’i si c`dea, l-u amintă cu sadoari şi multu lucru ama şi cu umutea că ea poati să spună tu lumi aţea ţi easti dealihea. Ună mari agiucatori, cu mări hări şi tehni tu agioc, cu sănătoas` psihologhii, cu măsturlachi şi iţrăl’i  ti agudeari topa di tenis. Simona şi spusi ază alithea axiili! Ea plămsi di harauă că işi tu padi ca un giuvaerică şi noi nă hărsim ca cilimean’il’ii ti vruta a noastă Armâna campioană că putu să s-facă alithea yislu a l’ei ţi eara şi anostu. Nu maş că eara ună presii tu aştiptarea aiştui amintatic ti aţea că Simona Halep  lipsea s-treacă cheadiclu, vahi psiholoyic, şi dupu  8 meşi di anda easti pi protlu loc tu lumi, tora amintă şi titlul di Grand Slam, baş aclo iu anyisa – la Roland Garos.

 

 

Americanca contra a curi agiucă, Sloane Stephenes, nu avea chirută păn` tora aestu titlu şi dzăsi cu tin’ie” Nu-n’i pari arău că chirui dinăintea a Aţil’iei ţi eati prota tu lumi”. Dimi Simona fu pricunuscută nu maş că easti pi loclu 1 ama, easti prota tu lumi, nu maş ca easti un lider ama, una dealihea valoroasă sportivă di tenis.  Dzăţea Cristian Tudor Popescu, cunuscutlu jurnalistu şi scriitor, ţi tu ahurhită fu şi el sertu născănti ori cu Simona, că ază easti nai ma hărioasă dzuuă a lui. Şi tut el dzăţea că Simona va s-armănă nu maş tu isturia a tenislui mondial, di aua ş-nclo, ama va s-armănă ti daima tu memoria a publiclui ţi-l va sportul albu, ea va s-intră tu legendă. Dimi putem s-dzăţem că crip` un drac şi s-amintă ună lehendă. S-bănedz Simona Halep, leghenda yii nu maş a tenislui ama şi a cal’iei di umpleari a unui yis muşeat prit un purtaticu tapin a pirifan’il’ei armânească!

 

 

Cu mari ihtibari şi harauă,

Aurica Piha

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-06-12 10:33:00
Vizualizari: 0
TiparesteTipareste